آجرهاي رسي


 آجرهاي رسي

آجرهاي رسي بسته به مواد اوليه ونحوه توليد داراي تنوع فراواني هستند برخي از آنها به عنوان مصالح پركننده مناسب مي باشند و بعضي ديگر به علت جلوه ظاهري ومقاومت جهت نماسازي به كار مي روند . بعضي از آجرها به علت كيفيت مطلوب درنقاطي از ساختمان كه درمعرض يخبندان قراردارند مورد استفاده قرار مي گيرند و گروهي مناسب براي كف ساز هستند . بنابراين مهندس معمار بر اساس ويژگي هاي محل مصرف ، آجر رسي بهينه را انتخاب مي نمايد . همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد آجرهاي رسي برحسب مواداوليه ونحوه توليد داراي خصوصيات و ظاهر متنوع هستند . امروزه دردنيا به منظور سهولت عمليات بنايي آجرهاي رسي دراشكال گوناگوني ساخته و به بازار عرضه مي شوند. از جمله آجرهای رسی می توان به آجر لفتون ، آجر نما نسوز ، آجر سفال و سفال فوم دار اشاره کرد.

خواص فيزيكي

بر طبق استاندارد ايران آجرهاي مصرفي درنما بايد داراي مشخصات زير باشند :

  • ویژگی های ظاهري : آجرنما بايد عاري از معايب ظاهري مانند ترك خوردگي ، شوره زدگي ، آلوئك ونظايرآن باشد.
  •  لبه هاي آجر : خط فصل مشترك سطوح آجرها بايد مستقيم و زواياي تلاقي آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد .
  • سوراخ های آجر : سوراخ ها بايد عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور يكنواخت در سطح آن توزيع شده باشند و جمع مساحت آنها بايد 24 تا 40 درصد سطح آجرها باشد . بعد سوراخ هاي مربع وقطر سوراخ هاي دايره اي بايد حداكثر به 26 ميليمتر محدود شود و درضخامت ديواره بين سوراخ ولبه آجر بيش از 15 ميليمتر و فاصله بين دو سوراخ بيش از 10 ميليمتر باشد .
  •  وزن مخصوص : هر دونوع آجر ماشيني و دستي نبايد از 7/1 و وزن مخصوص فضايي آنها از 3/1 گرم بر سانتي متر مكعب كمتر شود .
  •  مقاومت دربرابر بخبندان : آجرهاي مصرفي درنما بايد در برابر يخبندان پايدار باشند و درآزمايش يخ زدگي دچارخرابي ظاهر مانند ورقه ورقه شدن ، ترك خوردن و خوردگي نشوند .
  • ضريب جذب آب : درصد وزني جذب آب در آزمايش 24 ساعته در مورد آجرهاي ماشيني نبايد از 16 ودرمورد آجرهاي دستي از 20 بيشتر شود ور درهر دونوع آجر از 8 كمتر باشد .
  •  قطعات نازك آجري (آجردوغابي) مورد مصرف درنماسازي به ابعاد 20×( 40 يا 30)×200 ميليمتر باقطعات موزائيكي نازك آجري نما به ضخامت 20 يا 30 ميليمتر با نقش چند آجر بند كشي شده (آجر موزائيكي ) ساخته مي شوند حداقل بايد داراي مشخصات آجرهاي ماشيني با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره 7 ايران باشند .
  • ترك درسطح آجر : وجود يك ترك عميق درسطح متوسط آجر حداكثر تاعمق 40 ميليمتر در آجر پشت كار بالا اشكال ميباشد ولي به طور كلي درصد آجرهاي ترك دار نبايد بيشتر از 25 باشد .
  • پيچيدگي ، انحنا و فرورفتگي : پيچيدگي درامتداد سطح بزرگ آجر حداكثر 4 ميليمتر و درامتداد سطح متوسط آجر تا 5 ميليمتر مجاز است . آجر نبايد انحنا وفرورفتگي بيش از 5 ميليمتر داشته باشد واين مقدار درصورتي قابل قبول است كه ميزان آن از 20% كل آجرها افزايش پيدا نكند .

 ساير موارد : آجر بايدكاملا پخته و يكنواخت و سخت باشد ودر برخورد با آجر ديگر صداي زنگ دار ايجاد كند . به علت عدم چسبندگي آجرهاي كهنه به ملات حتي المقدور ازآنها استفاده نمي شود و تنها در صورت انجام پيش بيني هاي لازم به صورت سائيدن يا برس سيمي استفاده از آن مجاز خواهد بود .آجرهاي ساختماتي مقاومت خوبي در برابر آتش دارند به طوري كه يك ديوار 22 سانتي متري از آجر درحدود شش ساعت دربرابر آتش سوزي مقاومت از خود نشان مي دهد .

آجربه عنوان يكي ازمصالح متراكم هادي صوت مي باشد . در صورتي كه انتقال صوت توسط عملكرد ديافراگمي ديوار باشد اين مقاومت به وزن ديوار بستگي دارد يعني كاهش انتقال صوت در ديوارآجري همگن با لگاريتم و زن ديوار متناسب است . جذب صدا در سطح آجري درفركانس طبيعي پايين است . اين خاصيت با اندودكردن ديوارو نقاشي باز هم كمتر ميشود لذا براي اين منظور ازاندودهاي مخصوص و آجرهاي سبك استفاده مي نمايند .

محيط هاي شيمياي قبل از آن كه بر روي آجر تاثير بگذارند ملات آن را تخريب مي نمايند . لذا استفاده ازملات مناسب در فضاهايي كه به نحوي موادشيميايي در آنها جاري است ازاهميت زيادي برخورد ار است . استفاده از آجرهاي لعاب دار نيز مانع از جذب مواد درخلل وفرج آجر مي شود .

ـ نمك هاي محلول موجود در آجر

نمك هاي محلول درخاك رس اوليه موجود مي باشند و يا درحرارت كوره توليد مي شوند .نمك هاي محلول ميتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهاي محلول ممكن است به سطح آجر حركت كرده و داخل ملات يا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسيله حمله سولفاتها شود كه درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان بايد از ملات سيمان ضد سولفات استفاده شود .

ـ شوره

گاهي اوقات شوره به صورت گرده سفيدي برسطح كار آجري نوساز پديدار ميشود .علت اين پديده انتقال نمك هاي حل شده دررطوبت ازداخل آجر به سطح نما جايي كه آب تبخير مي شود و از خود بلورهاي نمك رابرجاي مي گذارد ، مي باشد . اغلب اوقات اينگونه شوره در طول يك سال بدون برجاي گزاردن اثر تخريبي خود به خود از بين مي رود . دركارهاي آجري خارج از ساختمان و درمحيط هايي كه مرتبا مرطوب و خشك ميشوند شوره هرزماني كه ميتواند ظهوركند از اين مهم تر شكل گيري نمك هاي متبلور شده درزير پوسته ايجاد نماي آبله گون وياپوسته شدن نما مي كند .

روش برطرف كردن شوره :

براي بر طرف كردن شوره سطح شوره زده را بامخلوط 2 تا 4% آب وسركه باكمک برس نرم پاک مي كنند .

ـ لكه

سطح آجركاري ممكن است در طول عمليات بنايي با ملات سيماني يا آهكي كه ازملات تازه بيرون مي ريزد لكه بردارد . درهردو صورت لكه بايد با برس بدون آلوده كردن ساير سطوح تميز شود .

                                                                                                                       

images 1  آدرس مرکز فروش : اتوبان معلم ( اصفهان - شاهین شهر ) بعد از پل هوایی گز به سمت اصفهان اولین فرعی

         مدیرعامل : 09133128506 - 09140326803  ( آقای نیرومند )    

         تماس جهت هماهنگی: 09925431742   ( خانم باقری )     

             تلفن کارخانه : 03145711350    

 

نقشه گوگل

درباره ما

شرکت بازرگانی سپهر سفالین نیرومند با داشتن سالیان زیاد تجربه در امر تولید و فروش انواع آجر و ارائه مشاوره به تمام هم میهنان عزیز در سرتاسر ایران می باشد. این شرکت خود را موظف میداند که نسبت به مشتریان عزیز بهترین ها را فراهم و در کمترین زمان درخواست مشتری ارسال گردد.    جهت هماهنگی: 09925431742   خانم عدنانی            تلفن کارخانه : 03145711350

Top